Діяльність Ради ОСББ

Положення про Раду Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (Раду ОСББ) при ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

1. Загальні положення.

1.1. Рада ОСББ при ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі Рада ОСББ)  є консультативно-дорадчим органом  з питань взаємовідносин  з ОСББ,  ЖБК, власниками житла. 

1.2. Рада ОСББ при ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не має статусу юридичної особи, а також не має печатки та рахунків у банківських установах.

1.3. Рада ОСББ при ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» здійснює свою діяльність за адресою: м.Київ,       пл. І.Франка, 5.

1.4. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Київської міської держадміністрації, а також цим Положенням.


2. Основні завдання Ради.

Основними завданнями Ради є:

2.1. Формування сприятливих умов для діалогу зі споживачами ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
2.2. Врегулювання  проблемних питань, що стоять перед ОСББ, ЖБК, власниками житла та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які можуть бути  вирішені за участю Ради.

 

3. Основні напрями діяльності Ради.

Відповідно до своїх завдань Рада забезпечує:

3.1. Проведення «круглих столів».
Виявлення актуальних проблем у партнерстві та можливих шляхів їх спільного вирішення.
3.2. Створення  Координаційної ради з партнерств .
Функції Координаційної ради:
- визначення та затвердження програми взаємодії на рік;
- підбиття проміжних та остаточних підсумків, аналіз актуальності програм взаємодії, коригування програми.
3.3. Проведення  інформаційних тематичних зустрічей з представниками ОСББ та ЖБК районів (за запитами ОСББ не менше одного  разу на квартал).
3.4. Організація інформування населення з актуальних питань (енергозбереження, формування тарифів, оплата послуг, екологічні аспекти тощо) через періодичні та неперіодичні друковані джерела, розділ на сайті ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
3.5. Організація навчання персоналу ОСББ на договірній основі  для підвищення якості обслуговування киян.
3.6.  Випуск спільної друкованої продукції (для ОСББ, ЖБК та киян).
3.7.  Проведення спільних заходів.


4. Повноваження Ради.

З метою здійснення завдань, передбачених у розділі 2 цього Положення, Рада має право:

4.1. Ухвалювати рішення, що мають рекомендаційний характер.

4.2. Запитувати та одержувати від підрозділів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», органів державної виконавчої влади, КМДА та інших підприємств, установ та організацій відомості, необхідні для виконання покладених на Раду завдань.

4.3. Давати доручення членам Ради для опрацювання питань, що підлягають розгляду на засіданнях Ради.

4.4. Залучати  в установленому порядку фахівців виконавчих органів державної влади 
м. Києва, інших зацікавлених організацій для надання висновків з різних напрямів діяльності Ради.

4.5. Здійснювати  інші повноваження для  виконання завдань Ради.


5. Склад  Ради.

5.1. За формою роботи Рада є колегіальним органом.  Склад Ради формується та затверджується Генеральним директором ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за поданням департаменту корпоративних комунікацій (ДКК) Компанії.

5.2. Перелік кандидатів до складу Ради формується ДКК Компанії на підставі пропозицій та заяв (встановленої форми), які надійшли від представників ОСББ, ЖБК, об'єднань та асоціацій ОСББ та ЖБК Києва, а також інших організацій, що виявляють інтереси ОСББ та ЖБК м. Києва, а також пропозицій дирекцій за напрямами ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

5.3. Членами Ради можуть бути:
- керівники ОСББ, ЖБК, представники спілок  ОСББ, ЖБК, а також інших організацій, що виявляють інтереси ОСББ, ЖБК, власників житла;
- представники дирекцій за напрямами та фахівці філіалів  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

Для роботи в Раді можуть бути запрошені (з правом дорадчого голосу) наукові працівники, представники засобів масової інформації, керівники громадських об’єднань. Термін роботи зазначених осіб у складі Ради визначається в кожному конкретному випадку за погодженням з Координаційною радою. До діяльності Ради можуть залучатися організації інфраструктури підтримки ОСББ, фонди та громадські організації. У такому разі їх керівники можуть брати участь в окремих засіданнях Ради з правом дорадчого голосу.

5.4. У складі Ради може бути сформована Координаційна рада у складі 14 осіб.

Склад Координаційної ради затверджуються Генеральним директором ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
зміни до складу Координаційної ради затверджуються Генеральним директором  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за поданням Координаційної ради у разі:
- заяви члена Координаційної ради про вихід із складу Ради;
- припинення діяльності члена Координаційної ради в організації, представником якої він був;
- за рішенням Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
- відсутності члена Координаційної ради на засіданнях  без поважних причин більше двох разів поспіль.

5.5. Раду та Координаційну раду  очолює Генеральний директор ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

5.6. Голова Ради має двох заступників, які  обираються з числа членів Ради та є представниками спілок ОСББ, ЖБК, власників житла та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

5.7. Відповідальний секретар Ради є працівником ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

Відповідальний секретар Ради здійснює організаційну та технічну роботу з підготовки засідань Ради, веде протоколи засідань Ради, здійснює контроль за виконанням регламенту роботи Ради, доручень Голови Ради.

5.8. Голова та члени  Ради працюють у Раді на громадських засадах.


6. Права та обов’язки членів Ради.

6.1. Члени Ради мають право:
-брати участь в усіх заходах;
-висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Ради;
-звертатися до Координаційної ради по допомогу з питань захисту своїх інтересів;
-припиняти членство в Раді.

6.2. Члени Ради зобов’язані:
-сприяти досягненню мети та завдань Ради;
-виконувати вимоги цього Положення;
-виконувати рішення та доручення Координаційної ради.


7. Організація діяльності Ради.

7.1. Поточною роботою  Ради керує Голова Ради, а на період його відсутності -  його заступник від ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

7.2. Голова Ради:

- планує поточну діяльність Ради з урахуванням пропозицій, що надійшли  від  членів Ради;

- проводить засідання Координаційної ради (1 раз на квартал)," круглі столи" .

7.3. Заступник Голови Ради:

- проводить засідання Ради та Координаційної ради, а також "круглі столи" у разі відсутності Голови Ради.

7.4. Відповідно до Програми, затвердженої на Координаційній раді, можуть складатися щоквартальні та оперативні плани, в яких зазначають конкретні заходи, терміни, місце проведення, відповідальних осіб.

7.5. Організаційною формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради проводяться відповідно до плану роботи, але не менше одного разу на півріччя, і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Ради.

7.6. Оголошення про дату проведення засідання та план засідання Ради публікується на сайті ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не пізніше 10 днів до дати проведення засідання.

7.7. Позачергове засідання може бути скликано з ініціативи Голови Ради або за письмовим поданням більш ніж третини членів Коордінаційної ради.

7.8. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться не менше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Ради.

7.9. Члени Координаційної ради беруть участь у її засіданнях особисто та мають право делегувати свої повноваження іншим особам, якщо вони є представниками тих самих об'єднань та асоціацій ОСББ, ЖБК, власників житла  м. Києва, а також інших організацій, інтереси  яких представляють члени Координаційної ради ОСББ. Про делегування повноважень повідомляють Відповідального секретаря не пізніше ніж за три доби до дня засідання Координаційной ради.  На засідання Ради можуть запрошуватися через Відповідального секретаря представники організацій та підприємств залежно від питань, що розглядаються.

7.10. Рішення  Ради приймаються простою більшістю голосів із числа членів Ради, що беруть участь у засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Ради є вирішальним.

7.11. За результатами розгляду питань на засіданнях Ради приймаються рішення з подальшим контролем за їх виконанням, а також заяви, звернення та інші документи, які можуть мати рекомендаційний характер. За підсумками засідання Відповідальний секретар Ради складає протокол встановленого зразка за підписом Голови та Відповідального секретаря Ради.

7.12. Координаційна рада може самостійно формувати «Сектори» із залученням фахівців будь-якого рівня. Робота «Секторів» Ради передбачає організацію взаємодії з керівниками ОСББ, ЖБК, власників житла, філіалів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», сторонніми організаціями та підприємствами (залучає до роботи у складі комісій та робочих груп експертів та консультантів з числа науковців, підприємців та інших фахівців) для реалізації спільних заходів.

 

8. Прикінцеві положення.

8.1. Відповідальність за роботу Ради, виконання планів та поставлених завдань несуть Голова Ради та заступник Голови Ради.

8.2. Положення набуває чинності з дати його затвердження Генеральним директором Компанії. Внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

8.3. Рада створена на невизначений термін та припиняє свою діяльність після прийняття відповідного рішення більшістю голосів присутніх членів Ради або за рішенням Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

8.4. Визнання недійсними або скасування окремих норм цього Положення не тягне за собою визнання недійсним або скасування  інших норм або Положення в цілому.


_db

Скачати Положення про Раду ОСББ


 Попередня:  Контактна інформація
Наступна:   Як вступити до Ради ОСББ?
  © ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 2012